جذابیت های گردشگری، قومی و محلی ایران در نمایشگاه بین المللی گردشگری

۲ مرداد ۱۳۹۵ 0 3215

در هفته ای که گذشت گردشگری ایران تحت تاثیر برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران ۲۰۱۶ بود.

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران ۲۰۱۶

گردشگری

میراث فرهنگی

محیط زیست

هتل داری

حمل و نقل